30/11/2023

trong tư thế chuẩn bị chắn bóng người chắn bóng đứng ở vị trí nào?